İngilizce – Türkçe Beton Sözlüğü

ENGLISH / İNGİLİZCE TURKISH / TÜRKÇE
abrams' cone abrams konisi
abrams' law abrams kanunu
abrasion aşınma
abrasion resistance aşınma direnci
abrasive aşındırıcı
absolute mutlak
absolute volume mutlak hacim
absorbed water emilmiş su
absorbtion emme
accaptance quality limit kabul edilebilir kalite seviyesi
accelerator hızlandırıcı
accuracy doğruluk
addition mineral katkı
additive katkı
adhesive yapışkan
adhesive yapıştırıcı
adiabatic curing adiabatik kür
admixture kimyasal katkı maddesi
adsorption yüzeyde tutma
aerated concrete gaz beton
aerated concrete gözenekli beton
age hardening yaşlanma sertleşmesi
ageing yaşlandırma
aggregate agrega
aggressive saldırgan
aggressive sert
agitate karıştırma
agitating karıştırmalı
agitator karıştırıcı
air content hava içeriği
air content hava miktarı
air cured havada kürlenmiş
air entrainer hava sürükleyici
air entraining hava sürükleyici
air meter hava ölçer
air void hava boşluğu
air-permeability test hava geçirgenliği deneyi
alkali alkali
alkali reactivity alkali reaktivitesi
alkali-aggregate reaction alkali agrega reaksiyonu
alkali-silica reaction alkali silika reaksiyonu
all-in-aggregate tüvenan agrega
allowable stress alloy emniyet gerilmesi
alloy alaşım
aluminate concrete aluminat beton
ammonium amonyum
amorphous amorf
anchorage ankraj
angular aggregate köşeli agrega
anisotropic anizotrop
annealing yumuşatma tavlaması
anodic coating anodik kaplama
anti freeze antifiriz
architectural concrete mimari beton
architecture mimarlık
argillaceous killi
artificial aggregate yapay agrega
ash kül
sphalt asfalt
asphalt concrete asfalt betonu
asphalt concrete pavement asfalt betonu kaplama
assesment değerlendirme
atmospheric pressure atmosferik basınç
atterburg limits atterburg limitleri
autoclaved aerated concrete otoklavlanmış gözenekli beton
axle load dingil yükü
backfill concrete dolgu betonu
bar reinforcement çubuk donatı
basement bodrum
basement su basmanı
basic creep basit sünme
basic creep temel sünme
basic requirements temel özellikler
batch harman
bearing capacity taşıma kapasitesi
bedrock ana kaya
belt bant
binder bağlayıcı madde
binding bağlama
binding material bağlayıcı malzeme
bins ambar
birefringence çift kırılma
bitumen coating bitümlü kaplama
bituminous surface bitümlü satıh kaplama
blast furnace slag yüksek fırın cürufu
bleeding kusma
body centered bond hacim merkezli bağ
bond strength bağ dayanımı
bond strength yapışma gücü dayanımı
bonding energy bağ enerjisi
bonding force bağ kuvveti
bound water bağlı su
branching dallanma
breakdown çökme
brick tuğla
bridge deck köprü döşemesi
brittle gevrek
brittle failure gevrek göçme
brittle fracture gevrek kırılma
bronze tunç
broom finish süpürülme
brushed surface fırçalanmış yüzey
buckling burkulma
bulk gevşek yığın
bulk density gevşek yığın birim ağırlığı
bulk modulus hacim modülü
calcareous kalkerli
calcined kalsine edilmiş
calcined pişirilerek suyu veya co2'si ayrılmış
calcined sönmüş
calcium kalsiyum
calcium carbonate kalsiyum karbonat
calcium chloride kalsiyum klorür
calcium sulphate kalsiyum sülfat
calibrate kalibre etmek
calibration kalibrasyon
california bearing ratio kaliforniya taşıma oranı
capillar void kılcal boşluk
capillarity kılcallık
capillary permeability kılcal geçirgenlik
capillary pressure kılcal basınç
capillary water kılcal su
carbonation karbonatlaşma
carbondioxide karbondioksit
cast concrete dökme beton
cast concrete kalıba dökülmüş beton
cast stone yapay taş
casting döküm
cast-in-place yerinde dökülmüş
cavern boşluk
cavitation kavitasyon
ceiling tavan
cell hücre
cellular structure boşluklu yapı
cellular structure hücresel yapı
cement bag çimento torbası
cement base çimento esaslı
cement content çimento dozajı
cement content çimento içeriği
cement content çimento miktarı
cement gel çimento jeli
cement kiln çimento fırını
cement mill çimento değirmeni
cement paste çimento hamuru
certification belgelendirme
chain like molecule zincir türü molekül
characteristic strength karakteristik dayanım
chemical analysis kimyasal analiz
chloride klorür
chloride content klorür içeriği
chlorine klor
chute boşaltma kanalı
clay kil
crushed aggregate / crushed stone kırmataş
cyclic loading tekrarlı yükleme
cylinder strength silindir dayanımı
dead load kalıcı yük
dead load ölü yük
defect kusur
definition tarif
deformation deformasyon
deformation şekil değiştirme
deformed reinforcement nervürlü donatı
deicer buz çözücü
delivery teslim
dense yoğun
density yoğunluk
desication kuruma
design dizayn
design tasarım
designated concrete belirlenmiş beton
designed concrete tasarlanmış beton
destructive tahribatlı
destructive yıkıntılı
dielectric dielektrik
difusion difüzyon
difusion yayınım
dilation dilatasyon
dimension boyut
dipole kutup çifti
dipole formation kutuplaşma
directional bond yönlü bağ
dislocation çizgisel kusur
dislocation dislokasyon
dislocation dizgi dışılık
dispense dağıtım
dissolve çözülme
dissolve erime
distortion çarpılma
distortion distorsiyon
distribution dağılım
dolomite dolomit
dowel bağlantı demiri
drainage drenaj
dry mix concrete kuru karışım beton
dry process kuru üretim yöntemi
drying creep kuruma sünmesi
drying shrinkage kuruma rötresi
dry-shake kuru serpme
dry-shake floor hardener kuru serpme yüzey sertleştiricisi
ductile sünek
ductile behaviour sünek davranış
ductile fracture sünek kırılma
dummy joint yalancı derz
durability dayanıklılık
durability dürabilite
durability kalıcılık
dynamic analysis dinamik analiz
early stiffening erken priz
early strength erken dayanım
edge beam kenar kirişi
edge dislocation kenar dislokasyonu
effective water content etkili su içeriği
efflorescence çiçeklenme
elastic deformation elastik deformasyon
elastic limit elastik sınır
elastic limit elastikiyet sınırı
elastic recovery elastik toparlanma
elastic recovery esnek geri dönme
elastic strain esnek birim şekil değiştirme
elastic strain geri dönebilen birim şekil değiştirme
elasticity elastikiyet
elasticity elastiklik
electrical breakdown elektriksel göçme
electrical resistivity elektriksel direnç
elongation uzama
emery paper zımpara kağıdı
emission emisyon
enamel emaye
endothermic isıalan
engineering stress görünen gerilme
entrained air sürüklenmiş hava
entrapped air hapsolmuş hava
environmental actions çevre etkileri
epoxy concrete epoksi betonu
epoxy mortar epoksi harcı
epoxy resins epoksi reçinesi
equiavelent concrete performance concept eşdeğer beton performansı kavramı
equilibrium diagram denge diyagramı
phase diagram faz diyagramı
erosion erozyon
etching dağlama
ettringite etrenjit
eutectic ötektik
evaluation of conformity uygunluk değerlendirmesi
evaporable water buharlaşabilen su
exothermic isıveren
expanded blast furnace slag genleştirilmiş cüruf
expanded clay genleştirilmiş kil
expansion genleşme
expansion joint genleşme derzi
exposed aggregate surface görünür agregalı yüzey
exposure etki
external vibrator kalıp vibratörü
face centered yüzey merkezli
factor of safety emniyet katsayısı faktörü
failure çökme
failure göçme
false set yalancı priz
fatigue yorulma
fatigue limit yorulma sınırı
fatigue strength yorulma dayanımı
ferrocement fiber ferroçimento lif
fiber-reinforced concrete lif donatılı beton
field concrete saha betonu
filler filler
filler dolgu
final set priz bitimi
fine aggregate ince agrega
fine grain ince tane
fine grained ince taneli
fineness modulus incelik modülü
finish yüzey bitirme
finisher finişer
finisher yüzey bitirici
fire resistance yangın direnci
flash set şimşek priz
flexible pavement esnek yol kaplaması
flexural rigidity eğilme rijitliği
flexural strength eğilme dayanımı
flexural strength eğilmede çekme dayanımı
float vibrator yüzer vibratör
flow akma
flow classes yayılma sınıfları
flow diameter yayılma çapı
flow table yayılma tablası
flow table yayılma tablası
flow test yayılma deneyi
flowable controlled low strength concrete akıcı dolgu betonu
fly ash uçucu kül
foamed concrete köpük beton
fog curing sis kürü
fog room sis kürü odası
footing köprü ayağı
forge welding demirci kaynağı
form kalıp
form oil kalıp yağı
form pressure kalıp basıncı
formed bar nervürlü çelik
formwork kalıp
foundation temel
fracture kırılma
fracture mechanics kırılma mekaniği
frame çerçeve
free lime serbest kireç
free moisture serbest nem
free pore water serbest boşluk suyu
freeze donma
fresh concrete taze beton
friction sürtünme
frost don
frost resistance don direnci
gage length ölçü boyu
galvanized sheet galvanizli saç
gas concrete gazbeton
gillmore needle gillmore iğnesi
girder kiriş
gradation gradasyon
gradation granülometri
gradation tane boyut dağılımı
grading granülometri
grading tane boyut dağılımı
grain tane
grain boundry tane sınırı
grain size tane boyutu
grain size curve granülometri eğrisi
grain size distribution granülometri
grain structure tane yapısı
granular granüler
granular taneli
granular structure taneli yapı
gravel çakıl
gray cast iron kır dökme demir
grout çimento şerbeti
gypsum alçı
hard magnet sert mıknatıs
hardened concrete sertleşmiş beton
hardener sertleştirici
hardening heat treatment sertleşme isıl işlemi
hardening retarder sertleşme geciktirici
hardening time sertleşme süreci
hardness sertlik
hardy cross method hardy cross yöntemi
heat isı
heat of hydration hidratasyon isısı
heat-resistant concrete isıya dayanıklı beton
heavyweight aggregate ağır agrega
heavyweight concrete ağır beton
high early strength cement yüksek erken dayanımlı çimento
high pressure steam curing yüksek basınçlı buhar kürü
high strength yüksek dayanım
high strength concrete yüksek dayanımlı beton
hinge mafsal
hinge joint mafsal derzi
hollow boşluk
hook bükme
hook çengel
hopper bunker
horizontal enine
horizontal yatay
hot rolling sıcak haddeleme
hot working sıcak işlem
humidification nemlendirme
humidity rutubet
hydrated lime sönmüş kireç
hydration hidratasyon
hydraulic hidrolik
hydraulic cement hidrolik çimento
identical özdeş
identity test tanımlama deneyi
ignition loss kızdırma kaybı
impact darbe
impact load darbe yükü
impact strength darbe dayanımı
imperfection kusur
impurity kirlilik
impurity yabancı madde
in situ yerinde yapım
incompressible sıkıştırılamaz
indentation batma
inelastic behavior elastik olmayan davranış elastik olmayan şekil
inelastic deformation değiştirme
inert additive inert mineral katkı
infrared kızılötesi
infrastructure altyapı
ingot ingot
ingot külçe
ingot kütük
inhibitor önleyici
initial prestress başlangıç öngerilmesi
initial set priz başlangıcı
initial stresses başlangıç gerilmeleri
initial test başlangıç deneyi
injection enjeksiyon
inorganic inorganik
insoluable çözülmez
insoluble residue çözülmez kalıntı
inspection denetim
inspection muayene
inspection body denetim kurumu
installation kurma
insulation yalıtım
interstitial arayer
interstitial defect arayer kusuru
interstitial solid solution arayer katı eriyiği
intrinsic has yarıiletken
isolating yalıtkan
isolation yalıtım
isolation joint genleşme derzi
isolation joint yalıtım derzi
isotropic izotrop
joint derz
joint sealant derz dolgusu
k value k değeri
kaolinite kaolin
killed steel sakinleşmiş çelik
kiln fırın
lamellar structure tabakalı yapı
lattice kafes
lattice constant kafes sabiti
lattice structure kafes yapı
layer tabaka
lean concrete düşük dozajlı beton
lean concrete zayıf beton
lightweight aggregate hafif agrega
lightweight concrete hafif beton
lime kireç
lime mortar kireç harcı
lime plaster kireç sıvası
limestone kalker
linear doğrusal
linear lineer
liquefaction sıvılaşma
liquid sıvı
liquid limit sıvı limiti
live load hareketli yük
load yük
longitudinal bar boyuna çubuk donatı
longitudinal cracks boyuna çatlaklar
longitudinal joint boyuna derz
longitudinal reinforcement boyuna donatı
los angeles abrasion test los angeles aşınma deneyi
loss of ignition kızdırma kaybı
low alkali cement düşük alkalili çimento
low heat cement hidratasyon isısı düşük çimento
low pressure steam curing düşük basınçlı buhar kürü
macadam makadam
magnesium mağnezyum
magnesium chloride magnezyum klorür
magnesium oxide magnezyum oksit
magnetic field manyetik alan
magnetic flux manyetik akı
magnitude büyüklük
manufactured sand imal edilmiş kum
map cracking harita şeklinde çatlama
marble mermer
masonry yığma
mass concrete kütle beton
matrix anafaz
matrix matris
maturity olgunluk
maximum aggregate size agreganın en büyük tane büyüklüğü
mean ortalama
melting ergime
mesh hasır
metastable yarı kararlı
metrology metroloji
microcrack mikro çatlak
micron mikron
mineral aggregate mineral agrega
mineral filler mineral filler
mix karışım
mix design karışım dizaynı
mixer mikser
mixing water karışım suyu
mixing water karma suyu
modulus of elasticity elastiklik modülü
modulus of elasticity elastisite modülü
modulus of rupture kopma modülü
mohs scale mohs skalası
moisture ıslaklık
moisture nem
mold numune kalıbı
moment moment
moment of inertia eylemsizlik momenti
monolithic concrete monolitik beton
monolithic concrete sürekli beton
monolithic concrete yekpare beton
mortar harç
mosaic mozaik
moving forms hareketli kalıp
mud ball çamur topağı
mud pumping çamur fışkırması
mud sill çamur eşiği
muleable cast iron temper dökümü
mushroom system of flat mantar döşeme sistemi
natural air-drying doğal kuruma
natural cement doğal çimento
natural pozzolan doğal puzzolan
natural sand doğal kum
neat cement grout akışkan harç
neat line hafriyat sınırı
neat plaster akışkan sıva
negative moment negatif moment
negative reinforcement negatif moment bölgesi donatısı
network
network uzayağı
network polimer uzayağı polimeri
no fines concrete ince agregasız beton
no slump concrete çökmesiz beton
nodular cast iron küresel döküm
nodular cast iron sfero döküm
nominal strength nominal dayanım
non agitating karıştırmasız
non air entrained concrete hava sürüklenmemiş beton
nonbearing wall yük taşımayan duvar
noncombustible yanmaz
nondestructive tahribatsız
nondestructive yıkıntısız
nonevaporable water buharlaşamayan su
normal consistency normal kıvam
normal stress eksenel gerilme
normal weight aggregate normal agrega
normal weight concrete normal beton
notch çentik
obsidian obsidyan
opal opal
open structure concrete ince agregasız beton
orthotropic ortotropik
oven dry etüv kurusu
overall görünen
overlay kaplama
packaged concrete torbada beton
packaged mortar torbada harç
pan mixer panmikser
panel panel
paper form karton kalıp
parapet parapet
particle shape parça şekli
particle size tane büyüklüğü
particle-size distribution parça boyut dağılımı
paste content çimento hamuru içeriği
pattern cracks yüzey çatlakları
pavement kaplama
pavement design kaplama tasarımı
paver finişer
pebble çakıl
penetration batma
penetration penetrasyon
penetration resistance batma direnci
penetration resistance geçirim direnci
penetration resistance penetrasyon direnci
percent fines incelik yüzdesi
percentage of reinforcement donatı yüzdesi
periclase magnezyum oksit
period periyot
perlite perlit
permanent form kalıcı kalıp
permeability geçirgenlik
permeable geçirgen
petrography petrografi
phase transformation faz dönüşümü
philleo factor philleo faktörü
pier temel ayağı
pigment pigment
pigment renklendirici
pile kazık
pile cap kazık başlığı
pipe boru
pipe column boru tipi kolon
pitting yüzey yorulması
placeability yerleştirilebilme
placement yerleştirme
plain bar düz demir çubuk
plain concrete donatısız beton
plane of weakness zayıflık düzlemi
plaster sıva
plaster mold sıva kalıbı
plastic cement plastik çimento
plastic consistency kuru-akışkan arasındaki kıvam
plastic consistency plastik kıvam
plastic cracking plastik çatlama
plastic deformation kalıcı deformasyon
plastic deformation kalıcı şekil değiştirme
plastic deformation plastik deformasyon
plastic hinge plastik mafsal
plastic limit plastik limit
plastic mortar plastik harç
plastic shrinkage plastik rötre
plastic shrinkage taze beton rötresi
plastic shrinkage cracks plastik rötre çatlağı
plastic shrinkage cracks taze beton rötre çatlağı
plasticity plastisite
plasticity index plastiklik endeksi
plasticizer akışkanlaştırıcı
plastik kalıcı
platelike structure tabakalı yapı
point load tekil yük
poisson's ratio poisson oranı
polymer concrete polimer betonu
pore boşluk
pore gözenek
pore water pressure boşluk suyu basıncı
porosity boşluk
porosity porozite
porosity porozite
porous boşluklu
porous gözenekli
porous fill geçirgen dolgu
portland blast-furnace slag portland yüksek fırın cement cüruflu çimento
portland cement portland çimentosu
portland cement clinker portland çimento klinkeri
portland cement concrete portland çimento betonu
portland pozzolan cement portland puzzolanlı çimento
portland silica fume cement portland silis dumanlı çimento
positive moment pozitif moment
positive reinforcement pozitif moment bölgesi donatısı
post tensioning art germe
pouring of concrete beton dökümü
pozzolan puzzolan
pozzolanic activity puzzolanik aktivite
precast önyapım
precast prekast
precast concrete önyapımlı beton
precast concrete prekast beton
precast pile prekast kazık
precipitation çökelme
precipitation hardening çökelme sertleşmesi
precision duyarlılık
prefabricate önyapım
preferred orientation yönlenmiş doğrultu
premature stiffening yalancı priz
preplaced aggregate önceden yerleştirilmiş
concrete agregalı beton
prescribed concrete tarif edilmiş beton
preservation koruma
prestressed concrete öngerilimli beton
prestressing steel öngerilme donatısı
principal stress asal gerilme
producer imalatçı
proportional limit orantılılık sınırı
pulverized fuel ash pulverize yakıt külü
pump pompa
pump pompalamak
pumping of pavements kaplamalarda fışkırma
purity saflık
quality kalite
quality assurance kalite güvence
quality control kalite kontrol
quarry taş ocağı
quenching su verme
quick set çabuk katılaşan
quick set çabuk sertleşen
quick set hızlı priz alan
quick set hızlı prizlenen
quicklime sönmemiş kireç
rapid hardening çabuk katılaşan
rapid hardening çabuk sertleşen
reactive calcium oxide reaktif kalsiyum oksit
reactive silica material reaktif silika malzemesi
ready mixed concrete hazır beton
ready to use wet mortar hazır yaş harç
ready to use wet plaster hazır yaş sıva
rebar çubuk donatı
recovered aggregate geri kazanılmış agrega
recovery toparlanma
recrystallization yeniden kristalleşme
rectifier doğrultucu
rectifier rektifiyer
recycle geri dönüşüm
recycled geri dönüşmüş
recycled yeniden kazanılmış
red brass kızıl pirinç
reflector yansıtıcı
refractor isıya dayanıklı
refractory refraktör
refractory material refraktör malzemesi
refractory material yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme
rehabilitation iyileştirme
rehabilitation rehabilitasyon
reinforced güçlendirilmiş
reinforced concrete betonarme
reinforcement donatı
reinforcement mesh hasır donatı
reinforcing strength güçlendirme dayanımı
relative humidity bağıl nem
relative humidity göreceli nem
relaxation boşalım
relaxation gevşeme
release agent kalıp ayırıcı
repair tamir
requirement özellikler
residual kalıcı
residual stress artık gerilme
residual stress kalıcı gerilme
resilience rezilyans
resin reçine
resistance direnç
resistivity özgül direnç
restoration restorasyon
retardation time gecikme süresi
retarded recovery gecikmiş toparlanma
retarder geciktirici
retarder priz geciktirici katkı
retempering betona su ekleme
rheology reoloji
rib nervür
ribbed bar nervürlü çelik
rich mixture zengin karışım
rigid katı
rigid rijit
rigid frame rijit çerçeve
rigid pavement rijit kaplama
rimmed steel sakinleşmemiş çelik
road concrete yol betonu
rock kaya
roller compacted concrete silindirle sıkıştırılmış beton
rotary crusher dönel kırıcı
sample numune
sampling numune alma
sand kum
sand pocket kum cebi
sandblast kumlama
sandstone kum taşı
sandwich panel sandviç panel
saturated doygun
saturated surface neme doymuş yüzey
saturation doygunluk
saw cut testere ile kesilmiş
sawed joint kesilmiş derz
scaffolding iskele
schist şist
schmidt hammer schmidt çekici
scrap hurda
screed sıva
screen elek
screw vida
screw dislocation vida dislokasyonu
sealant dolgu
sealant tıkaç
seconder ikincil
segregation ayrışma
segregation segregasyon
self consolidating kendi kendine yerleşen
self-compacting concrete kendiliğinden sıkışan beton
self-compacting concrete kendiliğinden yerleşen beton
semi conductor yarı iletken
semiflexible joint yarıesnek mafsal
sensivity hassaslık
seperator ayırıcı
set priz
set accelerating admixture priz hızlandırıcı katkı
settlement oturma
settlement shrinkage oturma rötresi
shape şekil
shear kayma
shear kesme
shear crack kesme çatlağı
shear modulus kayma modülü
shear modulus kesme modülü
shear strength kayma dayanımı
shear strength kesme dayanımı
shear stress kayma gerilmesi
shear stress kesme gerilmesi
shearwall perde duvar
sheet pile levha kazığı
shell kabuk
short column kısa kolon
shortening kısalma
shotcrete püskürtme beton
shotcrete şatkrit
shrinkage büzülme
shrinkage rötre
shrinkage crack rötre çatlağı
shrinkage reinforcement rötre donatısı
si (systeme international) metrik sistem
sieve elek
sieve analysis elek analizi
sieve fraction elek dağılımı
sieve size elek boyutu
silica silika
silica silis
silica fume silis dumanı
silicate silikat
siliceous silisli
silt silt
simple beam basit kiriş
sintering sinterleme
site şantiye
site mixed şantiyede hazırlanan
skid resistance kayma direnci
skin friction yüzey sürtünmesi
slab döşeme
slag cüruf
slag cement cüruflu çimento
slender column narin kolon
slenderness ratio narinlik oranı
sliding kayma
sliding form kayar kalıp
slip kayma
slipform kayar kalıp
slump çökme
slump slamp
slump cone çökme konisi
slump loss çökme kaybı
slump test çökme deneyi
slurry sulu harç
soft magnet yumuşak mıknatıs
soil toprak
soil zemin
soil mechanics zemin mekaniği
soil stabilization zemin stabilizasyonu
solder lehim
solidified katılaşmış
solubility çözünürlük
solubility limit erime sınırı
solution çözelti
solvent çözücü
spall atma
span açıklık
specific gravity özgül ağırlık
specific heat özgül isı
specification şartname
specification tanımlama
specifier şartname hazırlayıcısı
specimen numune
spectrometric method spektrometrik yöntem
spheroidizing küreleştirme
splice ek donatı
splitting tensile strength yarmada çekme dayanımı
stability kararlılık
stable kararlı
standard deviation standard sapma
standardized prescribed standarda göre tarif
concrete edilmiş beton
static load statik yük
steam curing buhar kürü
steel çelik
stiffness rijitlik
stirrup etriye
stockpiles stoklama
stoichiometric compound stoikmetrik bileşik
strain birim şekil değiştirme
strain birim uzama
strain gage şekil değiştirme ölçer
strength dayanım
strength mukavemet
strength reduction factor dayanım azaltma faktörü
stress gerilme
stress concentration gerilme yığılması
stress relaxation gerilme boşalımı
stress relaxation gerilme gevşemesi
stress strain curve gerilme şekil değiştirme eğrisi
stripping kalıp alma
structural concrete yapısal beton
structural lightweight concrete yapısal hafif beton
structure yapı
stucco dış cephe sıvası
subbase alttemel
subgrade altzemin
substituional defect yeralan kusuru
substituional solid solution yeralan katı eriyiği
sulphate attack sülfat atağı
sulphate resisting cement sülfata dayanıklı çimento
super üstün
super conductive üstün iletken
super plasticizer süper akışkanlaştırıcı
super plasticizer üstün akışkanlaştırıcı
superstructure üstyapı
supersulphate cement süper sülfat çimentosu
surface finish mastarlama
surface finish yüzey bitirmesi
surface finish yüzey düzlemesi
surface hardener yüzey sertleştirici
surface moisture yüzey nemi
surface tension yüzey gerilmesi
surface texture yüzey dokusu
surface vibrator yüzey vibratörü
surviallence değerlendirme
suspended askıda
suspension süspansiyon
sustainability sürdürülebilirlik
swelling sünme
swelling şişme
syngenite sinerjit
talc talk
tamper tokmak
tempered glass temperlenmiş cam
template şablon
tensile splitting strength yarmada çekme dayanımı
tensile strength çekme dayanımı
tensile stress çekme gerilmesi
terminating sonlandırma
texture doku
texture tekstür
thaw çözülme
thermal expansion isıl genleşme
thermal resistance isı direnci
thermal shock isı şoku
tie etriye (düşey yapı elemanlarında)
time of haul taşıma süresi
tobermorite gel tobermorit jel
tolerance tolerans
tolerances toleranslar
topping üst kaplama
topping yüzeyleme
torsional stress burulma gerilmesi
total water content toplam su içeriği
toughness tokluk
transformation dönüşme
transformation rate dönüşme hızı
transit mixer transmikser
transparent saydam
transverse cracks enine çatlaklar
transverse joint enine derz
trass tras
trial deneme
trial batch deneme harmanı
trial mix deneme karışımı
triaxial compression test üç eksenli basınç deneyi
trowel mala
trowelling malalamak
truck mixer transmikser
true stress gerçek gerilme
ultimate bearing capacity taşıma gücü
ultimate load taşıma yükü
ultimate moment en yüksek moment
ultimate strength en yüksek dayanım
ultraviolet morötesi
uniaxial compression tek eksenli basınç
uniform üniform
uniformity düzgünlük
unit weight birim ağırlık
user kullanıcı
vacancy boş köşe
vacancy defect boş köşe kusuru
vacuum concrete vakum betonu
van der waals forces van der waals kuvvetleri
vapor pressure buhar basıncı
variation değişkenlik
vebe deneyi vebe test
verification doğrulama
vibration vibrasyon
vibrator vibratör
vicat needle vicat iğnesi
viscoelasticity viskoelastisite
viscometer viskometre
viscose behaviour viskoz davranış
viscosity viskozite
viscous akışmaz kıvamlı
vitrification camlaşma
vitrification vitrifiksayon
void boşluk
volume batching hacim esasına göre harmanlamak
volume change hacim değişimi
vulcanizing vulkanizasyon
wagner fineness wagner inceliği
warping büzülme
warping çarpılma
water absorbtion su emme
water cement ratio su -çimento oranı
water pocket su cebi
water reducer su azaltıcı
water reducing admixture su azaltıcı katkı
water void su boşluğu
waterproof su geçirmez
weak bond zayıf bağ
wear resistance aşınma direnci
wearing aşınma
wearing course aşınmaz yüzey
weight batching ağırlık esasına göre harmanlamak
welding kaynak yapma
wet islak
wheel load teker yükü
white cast iron beyaz dökme demir
white cement beyaz çimento
wire mesh hasır tel
work
workability işlenebilirlik
workable işlenebilir
working life hizmet verme ömrü
yellow brass sarı pirinç
yield akma
yield strength akma dayanımı
young's modulus elastisite modulü
Generated by wpDataTables